Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br: 102/13, 55/14 i 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo broj: 02-37-5039/19 od 23.08.2019. godine, Javna Ustanova Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo raspisuje

K O N K U R S

za izbor doktora medicine za dodjelu specijalizacija

1. medicina rada i sporta———————————– 1. specijalizacija.

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da imaju visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet – doktor medicine,
 • da imaju položen stručni ispit,
 • da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
 • da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu,
 • da poznaju jedan strani jezik,
 • da poznaju rad na računaru.

Kandidati na Konkurs, uz prijavu su dužni dostavi slijedeće dokaze:

 • svojeručno potpisanu prijava na javni konkurs,
 • biografiju, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad – licencu,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i slijedeće dokaze:

 • dokaz o dužini trajanja studija (ukoliko je dužina studija iz opravdanih razloga produžena – dostaviti dokaz),
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija,
 • nagrada za vrijeme studija,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
 • potvrdu o radnom stažu nakon ispunjenja uslova za specijalizaciju.

Dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci.

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće bodovani u skladu sa kriterijima iz člana 3. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata i sa njima će biti obavljen intervju, a o terminu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ul. Patriotske Lige broj 36 71000 Sarajevo

sa naznakom:“Prijava na Konkurs za izbor kandidata za specijalizaciju – Ne otvaraj“.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. – objavljen 28.09.2020. godine u Dnevnom avazu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                     DIREKTOR
Prof.dr. Adnan Hadžimuratović


Sve informacije vezano za konkurs bit će objavljivane na našoj web stranici – Dokumenti/propisi i akti.