J.U. Zavod za sportsku medicinu Sarajevo osnovan je u oktobru mjesecu 1964. godine kao dispanzer. Iz okvira dispanzera  1972. godine, prerasta u Zavod za sportsku medicinu, od kada je njegova aktivnost i naučno-istraživački rad, registrovan je na sudu u registru naučnih organizacija. Rad Zavoda za sportsku medicinu u periodu od 1992. do 1996.godine karakteriše destrukcija zdravstvenog kapaciteta koji je usljed ratnog razaranja značajno oštećen. Ovaj trend karakteriše: odlazak kvalifikovanog i iskusnog stručno-medicinskog kadra, destrukcija medicinske opreme (oštećena i zastarjela), kao  gubitak radnog prostora. U tom periodu Zavod radi i opstaje u jednoj paravanima pregrađenoj prostoriji  Klinike za ortopediju KUC Koševo. Od 1996. godine do danas djelimo prostor sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata K.S.

J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) je zdravstvena ustanova, osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista na Kantonu Sarajevo.

Zadaci Zavoda su preventivni rad i zdravstvena zaštita aktivnih sportista, sportskih rekreativaca, lica koja su uključena u rad u sportskim klubovima i u sportskoj rekreaciji. Zavod je istovremeno i naučno istraživačka institucija iz oblasti medicine sporta.

Skupština Kantona Sarajevo je Osnivač Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, koja je osnovana u cilju obavljanja specifične zdravstvene zaštite sportista sportsku medicinu na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/12).

Zavod u okviru svoje djalatnosti pruža primarnu i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu.

Poslovi i zadaci utvrđeni su članom 13. Statuta Zavoda  (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 49/13) i obavljaju se unutar slijedećih organizacionih jedinica.

Organizaciju pružanja zdravsvenih usluga prilagodili smo prostornom kapacitetu. Prostorni kapacitet je organizovan na sljedeći način:

  1. Primarna zdravstvena zaštita:
  • Prijemna ambulanta sa kartotekom i kabinetom za antropomometrijska mjerenja
  • Kabinet za sistematske preglede
  • Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku sa ekg-om
  • Laboratorija
  1. Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu:
  • Ljekarska ordinacija
  • Kabinet za fizikalu terapiju

      3.  Kabinet direktora Zavoda

J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nema objekat u svom vlasništvu, te za obavljanje svoje djelatnosti koristi 240m2 zakupljenog prostora u objektu J.U. Zavod za zaštitu studenata Kantona Sarajevo, u ulici Patriotske lige broj 36 u Sarajevu, koji ne zadovoljava potrebe Zavoda.