J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova, osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista na Kantonu Sarajevo.

Zadaci J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) su preventivni rad i zdravstvena zaštita aktivnih sportista, sportskih rekreativaca, lica koja su uključena u rad u sportskim klubovima i u sportskoj rekreaciji. Zavod je istovremeno i naučno istraživačka institucija iz oblasti medicine sporta.

Skupština Kantona Sarajevo je Osnivač Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, koja je osnovana u cilju obavljanja specifične zdravstvene zaštite sportista sportsku medicinu na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/12).

Identifikacioni broj Zavoda je: 420054875001.

Zavod u okviru svoje djalatnosti pruža primarnu i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu.

Poslovi i zadaci utvrđeni su članom 13. Statuta Zavoda  (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 49/13) i obavljaju se unutar slijedećih organizacionih jedinica.

Organizaciju pružanja zdravsvenih usluga prilagodili smo prostornom kapacitetu. Prostorni kapacitet je organizovan na sljedeći način:

  1. Primarna zdravstvena zaštita:
  • Prijemna ambulanta sa kartotekom i kabinetom za antropomometrijska mjerenja
  • Kabinet za sistematske preglede
  • Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku sa ekg-om
  • Laboratorija
  1. Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu:
  • Ljekarska ordinacija
  • Kabinet za fizikalu terapiju

      3.  Kabinet direktora Zavoda

J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nema objekat u svom vlasništvu, te za obavljanje svoje djelatnosti koristi 240m2 zakupljenog prostora u objektu J.U. Zavod za zaštitu studenata Kantona Sarajevo, u ulici Patriotske lige broj 36 u Sarajevu, koji ne zadovoljava potrebe Zavoda.

UPOSLENICI J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Ime  i Prezime / Naziv radnog mjesta / Stručna sprema za radno mjesto / Stručna sprema za lica / Zvanje lica

1. Adnan Hadžimuratović / Direktor / Vss / Vss / Prof. dr. Specijalista dječije hirurgije

2. Amir Kreso / Ljekar – Specijalista medicine sporta / Vss / Vss / Doc. dr. sci.

3. Amela Halilbašić / Ljekar – Specijalista medicine sporta / Vss / Vss / Doc. dr. sci.

4. Muhamed Klepić / Ljekar – Specijalista medicine sporta / Vss / Vss / Ljekar – Specijalista medicine sporta

5. Davor Arslanagić / Diplomirani fizioterapeut / Vss / Vss / Mr.sci.diplomirani fizioterapeut

6. Zerina Kurtović / Medicinska sestra – tehničar / Sss / Sss  / Medicinska sestra – tehničar

7. Maja Marić / Medicinska sestra u prijemnoj ambulanti / Sss / Vss / Diplomirana medicinska sestra

8. Amir Kurtović / Fizioterapeutski tehničar / Sss / Vss / Diplomirani fizioterapeut

9. Nedim Ćorović / Laboratorijski tehničar / Sss / Sss / Laboratorijski tehničar

10. Aela Poljo / Laboratorijski tehničar / Sss / Vss  / Bachelor laboratorijske tehnologije

11.  Admir Đelić / Medicinski tehničar u prijemnoj ambulanti  / Sss / Vss / Diplomirani fizioterapeutKomentariši